en-USth-TH

ข่าวสาร

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 39/2564 (14) ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4

          วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 39/2564 (14) ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
                   - สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลทำการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยาที่ผู้ป่วยแพ้
                   - สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่าสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ถูกคุกคามและติดตามถ่ายภาพ
                   - สิทธิทางการศึกษา กรณีกล่าวอ้างว่ามหาวิทยาลัยออกคำสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
                   - สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
                   - สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเกียรติยศและชื่อเสียงของบุคคล กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อโทรทัศน์บันทึกภาพของผู้ร้องและนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำเสนอข่าวในลักษณะเสียดสีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
                   - สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควบคุมตัวและคุกคามระหว่างการรักษาพยาบาล
                   - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะข่มขู่คุกคามทำให้ได้รับความเดือดร้อน
                   - สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย ทำให้ได้รับความเสื่อมเสีย
          2. พิจารณาร่างรายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง
                   - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีขอให้ช่วยเหลือชาวจีนผู้ฝึกฝนวิชาฝ่าหลุนกงที่ลี้ภัยเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
                   - สิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีขอให้จัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
          3. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 6 เรื่อง
          4. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง
          5. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (หยิบยก) จำนวน 2 เรื่อง
          6. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
          7. เห็นชอบให้เผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร “สังคมดิจิทัลกับมิติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม


วันที่ 14/09/2021