en-USth-TH

ข่าวสาร

กสม. ลงพื้นที่ที่พักอาศัยย่านดินแดง รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ-ประสานการคุ้มครองสิทธิฯ กรณีการชุมนุมทางการเมือง

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางปรีดา คงแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี  และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่พักอาศัยย่านดินแดง เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ ที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบ ผู้ชุมนุม รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดสถานการณ์ รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะกรณีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
          ในการนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยืนยันในหลักการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งจากผู้ชุมนุม ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม และนักวิชาการอย่างรอบด้าน โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมือง ตลอดจนมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องด้วย


วันที่ 14/09/2021