en-USth-TH

ข่าวสาร

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2564

          วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
          1. รับทราบและพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่และอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
          2. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 12 แห่ง อาทิ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเตรียมการแปลคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษายาวี
          3. รับทราบและพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          4. รับทราบและพิจารณารายงานความคืบหน้าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565


วันที่ 28/04/2021