en-USth-TH

ข่าวสาร

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2564

          วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้
          1. เรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและพิจารณาดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง
          2. เรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 เรื่อง
          3. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณี สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
          4. พิจารณาผลการดำเนินการกรณี กสม. จัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จังหวัดระนอง ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 36 วรรคสี่ และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการ ของ กสม. แล้ว รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการก่อสร้างบ่อกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 21/04/2021