en-USth-TH

ข่าวสาร

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 19/2564

          วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 19/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้
          1. เรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและพิจารณาดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง
          2. เรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 2 เรื่อง
          3. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศ เกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
          4. พิจารณาสรุปผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อพิจารณายุติการติดตามผลดำเนินการ จำนวน 9 รายงาน


วันที่ 08/04/2021