en-USth-TH

ข่าวสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการรองรับการบริการประชาชนในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เพื่อให้บุคลากรทำงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ เป็นต้น จึงให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติงานที่บ้านพักตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ 20/03/2020