en-USth-TH

ข่าวสาร

ประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายนายพลัฏฐ์ ศุภาหาร

          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายนายพลัฏฐ์ ศุภาหาร นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย ตำแหน่งเลขที่ 157 รายละเอียดตามสำเนาเอกสาร PDF ที่แนบ 


วันที่ 06/03/2020