en-USth-TH

กระทู้

 
HomeHomeสำนักดิจิทัลสิท...สำนักดิจิทัลสิท...คู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Show No Replies
 Threads
Replies
Views
 Last Post
Thread with new postsคู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
by host
0
5
10/8/2020 12:56 PM
by host
Thread with new postsคู่มือการสร้างงานนำเสนอผ่านเว็บไซต์ Canva
by host
0
4
7/24/2020 4:20 PM
by host
Thread with new postsคู่มือการทำสมุดทำมือและการซ่อมแซมหนังสือเบื้องต้น
by host
0
3
7/23/2020 4:08 PM
by host
Thread with new postsคู่มือการใช้งาน Microsoft Publisher เบื้องต้น
by host
0
4
7/16/2020 2:26 PM
by host
Thread with new postsคู่มือการใช้งาน Grammarly
by host
0
10
6/5/2020 11:36 AM
by host
Thread with new postsคู่มือการใช้งาน Read for the blind
by host
0
19
5/13/2020 3:30 PM
by host
Thread with new postsการสร้าง Infographic ฟรี ผ่านเว็บไซต์
by host
0
25
4/9/2020 10:46 AM
by host
Thread with new postsการใช้งานแผนที่ออนไลน์ (Google Maps)
by host
0
24
4/9/2020 10:45 AM
by host
Thread with new postsการใช้งานโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น (Android)
by host
0
21
3/13/2020 3:30 PM
by host
Thread with new postsคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารหลัก NewsCenter
by host
0
17
2/7/2020 10:33 AM
by host
Thread with new postsคู่มือการใช้งานระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ iQNewClip
by host
0
16
2/7/2020 10:30 AM
by host
Thread with new postsการใช้งานโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น (IOS)
by host
0
29
2/7/2020 10:26 AM
by host
Thread with new postsการใช้งานปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar)
by host
0
29
2/7/2020 10:15 AM
by host
HomeHomeสำนักดิจิทัลสิท...สำนักดิจิทัลสิท...คู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Display threads from:
select